Menu

What's inside our website

About us

VDO Presentation, Who are we?, What we do?

News & Activities

Photo and news

Teacher

Our working team. Education manager Teacher and Supporter

FACEBOOK

Big photo album. Follow us for receive our news.

About us

VDO Presentation, Who are we?, What we do?

NEWS & ACTIVITIES

News & activities description, photo

teachers

Our Education manager, Teacher and Supporter

Uploaded image

ผอ.นิรันดร์ กิจวิจารณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
Uploaded image

ครูเกษราภรณ์ ทนงรบ

ครู คศ.3
คณิตศาสตร์
Uploaded image

ครูบุญวิชญ์ สัมนา

ครู คศ.3
ดนตรี
Uploaded image

ครูชนภรณ์ หวังสุขกลาง

ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
Uploaded image

ครูสุทัศน์ อาญาเมือง

ครู คศ.2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Uploaded image

ครูนงค์ลักษณ์ เกินสอน

ครู คศ.2
คณิตศาสตร์
Uploaded image

ครูจิราวรรณ พันสะอาด

ครู ค.ศ.3
ภาษาอังกฤษ
Uploaded image

ครูชไมพร น้อยศิริ

ครู คศ.2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกษตร
Uploaded image

ครูสุทธิรักษ์ คำพานนท์

ครู ค.ศ.2
วิชาภาษาไทย
Uploaded image

ครูวิไลวรรณ ครูสอน

ครู ค.ศ.2
ประวัติศาสตร์
Uploaded image

ครูอภิวรรณ สุวรรณโชติ

ครู ค.ศ.1
วิชาวิทยาศาสตร์(เคมี)
Uploaded image

ครูกิตติศักดิ์ บุญกระพือ

ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
Uploaded image

ครูปิยะดา มะโนสินธ์ุ

ครูผู้ช่วย
คอมพิวเตอร์
Uploaded image

ครูพิไลวรรณ โฉมศรี

ครูผู้ช่วย
ภาษาไทย
Uploaded image

ครูปริญญา ปุราทะกา

ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Uploaded image

ครูขนิษฐา สุขเรือง

ครูผู้ช่วย
ภาษาอังกฤษ
Uploaded image

ครูมานัส อยู่สุขสบาย

พนักงานราชการ
สุขศึกษา พละศึกษา