ITA Online 2022

ITA Online 2022

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน การดำเนินงาน

การให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันทุจริต