Untitled-1

รับสมัครครูฟิสิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ –> ประกาศจ้างลูกจ้าง (1) รายละเอียดพอสังเขป -รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (เอกฟิสิกส์) -อัตราค่าจ้างเดือนละ  12,000  บาทและเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินเดือน -ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2559   เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)